ความรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ม.5

ความรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ม.5

ทฤษฎกราฟ ี
ในเชงคณิ ตศาสตร ิ นิยาม “กราฟ” ดังนี้
บทนยาม ิ กราฟ G ประกอบดวย เซตจากํ ัด 2 เซตคือ
1. เซตทไมี่ เป นเซตว  างของจ  ดยอด ุ (Vertex) แทนดวยส  ญลั กษณ ั V(G)
2. เซตของเสนเช  อมื่ (Edge) ที่เชอมระหว ื่ างจ  ดยอด ุ แทนดวยส  ญลั กษณ ั E(G)
ขอสงเกต ั V(G) ≠ ∅ แต E(G)  อาจเปนเซตว่างได  

หมายเหต ุ
1. ในการเขยนแผนภาพของกราฟน ี ั้น จะกาหนดต ํ าแหน ํ งของจ  ดยอด ุ ณ ตําแหนงใดก  ็ไดและจะ
ลากเสนเชื่อมของกราฟเปนเสนตรงหรอเส ื นโค  งม ความยาวเป ี นเทาใดก็ไดโดยทเสี่ นท ี่ลากจะไม
ตัดกบตั วมั นเอง ั และไมลากผ  านจ  ดยอดท ุ ี่ไมใชจุดยอดของเสนน ั้น เชน กราฟตอไปน  ี้ถือวาเปน
กราฟเดยวก ี ัน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s